ŻYCIE SPHW - KADENCJA 2022-2024

PIERWSZE POSIEDZENIE ZARZĄDU SPHW W KADENCJI 2022-2024


Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Huty Warszawa spotkał się w dniu 8 listopada 2022 roku na swoim pierwszym posiedzeniu.

Zarząd postanowił powierzyć funkcję wiceprzewodniczących Jerzemu Tkaczykowi i Jerzemu Romanowi, a funkcję sekretarza – Irenie Narewskiej.

Obecny skład Zarządu przedstawia się następująco:

·       Przewodniczący Zarządu     - Marek Łuszczyński

·      Wiceprzewodniczący           - Jerzy Tkaczyk

·      Wiceprzewodniczący           - Jerzy Roman

·       Sekretarz                               - Irena Narewska

·       Członek Zarządu                 - Katarzyna Orłowska

·       Członek Zarządu                 - Dorota Badowska

·       Członek Zarządu                 - Leszek Krajewski

Zarząd postanowił utrzymać realizację wszystkich dotychczasowych cyklicznych spotkań okolicznościowych z członkami Stowarzyszenia. Pierwszym z nich będzie spotkanie noworoczne. Wstępnie został ustalony termin na 12 stycznia 2023 roku.

Przedstawiciel SPHW w Komisji Dialogu Społecznego Dzielnicy Bielany Wiesław Sawicki zrezygnował z udziału w jej pracach. Najbliższe spotkanie tej Komisji ma odbyć się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany w dniu 17.11.2022 r. W spotkaniu tym będzie uczestniczył przewodniczący SPHW Marek Łuszczyński.

Zarząd postanowił wrócić do tematu ustawienia na Rondzie Hutników Warszawskich kadzi lejniczej w odpowiedniej aranżacji, która byłaby pomnikiem-symbolem hutniczego trudu. Pomysł uzyskał poparcie Zarządu Huty ArcelorMittal i władz Dzielnicy Bielany. W dyskusji ustalono, że rozeznania, jak wyglądają formalności prawne z uzyskaniem zgody na to przedsięwzięcie, dokona Katarzyna Orłowska.

Termin kolejnego spotkania Zarządu: 06.12.2022 r.
WYBORY W NASZYM STOWARZYSZENIU 


W dniu 19 października 2022 roku członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Huty Warszawa – Warszawscy Hutnicy spotkali się w sali konferencyjnej biurowca Huty ArcelorMittal Warszawa celem przeprowadzenia zebrania sprawozdawczo-wyborczego oraz oceny kadencji 2018-2020, przedłużonej o blisko 2 lata z powodu pandemii koronawirusa.

Przewodniczący Marek Łuszczyński powitał wszystkich uczestników i zapoznał ich z programem zebrania. Dokonano wyboru sekretarza zebrania sprawozdawczo-wyborczego – została nim Katarzyna Orłowska.

Następnie odczytał sprawozdanie Zarządu z działalności SPHW w minionej kadencji, bogato ilustrowane zdjęciami i filmami z przeprowadzonych imprez.

Zarząd rozpoczął i zakończył kadencję w składzie:

·       Przewodniczący – Marek Łuszczyński

·       Wiceprzewodniczący – Jerzy Tkaczyk i Jerzy Roman

·       Sekretarz – Irena Narewska

·       Członkowie – Wojciech Marcinkowski, Stanisław Pawlikowski,

 Jerzy Staszkiewicz, Mirosław Pejas

Zarząd odbył 39 oficjalnych posiedzeń poświęconych głównie planowaniu i organizacji przedsięwzięć statutowych oraz ocenie ich realizacji, a także kilkanaście roboczych w sprawach powiadamiania członków SPHW o przygotowywanych imprezach i spotkaniach okolicznościowych, których w minionej kadencji przeprowadzono 26 – szczegółowo o nich można dowiedzieć się czytając naszą stronę internetową w zakładce „Życie SPHW. Kadencja 2018-2020”.

Do czasów pandemii systematycznie odbywały się cotygodniowe dyżury członka Zarządu Stowarzyszenia w pokoju 121, użyczonym przez Hutę ArcelorMittal dla naszych potrzeb.

Marek Łuszczyński podziękował wszystkim tym, którzy wspierali poczynania Stowarzyszenia, a szczególnie Radzie i Zarządowi Dzielnicy Bielany oraz Zarządowi Huty ArcelorMittal i pani Ewie Karpińskiej, oraz ustępującemu Zarządowi za jego aktywną pracę i poświęcony czas na rzecz kolegów z SPHW.

Po jego wystąpieniu w dyskusji głos zabrali:

- Artur Gierwatowski – dyrektor generalny Huty ArcelorMittal, który życzył zebranym dokonania właściwych wyborów i dalszego efektywnego działania na rzecz emerytowanych pracowników Huty Warszawa. Omówił również sytuację podległego mu zakładu pracy w kontekście obecnej światowej sytuacji ekonomicznej oraz zapewnił, że kierownictwo huty tak, jak dotychczas, będzie sprawowało opiekę nad organizacjami działającymi w oparciu o Hutę ArcelorMittal.

- Kazimierz Bochyński – w swoim wystąpieniu wyraził troskę o przyszłość Stowarzyszenia z uwagi na upływający czas. Średnia wieku członków jest bardzo wysoka i znaczna ich liczba z uwagi na stan zdrowia nie może aktywnie uczestniczyć w spotkaniach organizowanych przez SPHW, ale chce pozostać nadal w jego szeregach.

- Katarzyna Orłowska – wyraziła pogląd, że jak na organizację non-profit  to Stowarzyszenie prowadzi bardzo aktywną i atrakcyjną pracę społeczną, i że Zarządowi należą się za to słowa uznania.

W podobnym tonie wypowiadali się też inni.

Zebrani udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Jerzy Staszkiewicz zaproponował zebranym sposób przeprowadzenia wyborów na przewodniczącego i członków Zarządu. Propozycja została przyjęta. Wybrano zespół wyborczy, który przeprowadził wybory, w składzie: Adam Gezek, Narcyza Tanderska i Jan Filipczak.

Przewodniczącym Zarządu na nową kadencję 2022-2024 został Marek Łuszczyński, a na członków Zarządu wybrano:

 1.   Irenę Narewską

 2.   Jerzego Romana

 3.   Jerzego Tkaczyka

 4.   Katarzynę Orłowską

 5.   Dorotę Badowska

 6.   Leszka Krajewskiego

Wszyscy zostali wybrani jednogłośnie.

Zarząd ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu w listopadzie br.

Na zakończenie Marek Łuszczyński serdecznie podziękował za wybór, za obdarzenie go zaufaniem i zapewnił, że będą realizowane dotychczasowe, sprawdzone pomysły, ale też zostaną wprowadzone nowe, nie mniej atrakcyjne formy działania.

Po zakończeniu obrad odbyło się towarzyskie spotkanie przy poczęstunku, podczas którego jak zwykle wspominkom nie było końca.                                                                       

 

Zdjęcia – Dorota Badowska  

prev next